Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

2023 marka tescil ücreti, tasarım tescil ücretleri, patent ücretleri, faydalı model ücretleri ve TÜRKPATENT sicil kayıt fiyatları inceleyiniz. Hizmet ücretleriyle birlikte toplam marka tescil işlem ücretlerini inceleyebilirsiniz. 2023 yılı Türk Patent ve Marka Kurumu marka, patent, tasarım ve faydalı model işlem ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz. 2023 Yılı marka tescil işlem ücretleri Hizmet TürüTÜRKPATENT Ücretleri(KDV DAHİL)Hizmet FiyatlarıToplam MaliyetMarka Başvuru Ücreti 760 TL595 TL1.463 TL(KDV Dahil)Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti 760 TL195 TL990 TL(KDV Dahil)Marka Tescil Ücreti1.960 TL543 TL2.600 TL(KDV Dahil)Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti(3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için)870 TL195 TL1.100 TL(KDV Dahil)Marka Yenileme Ücreti 2.460 TL545 TL3.103 TL(KDV Dahil)Marka Devir Ücreti 1.640 TL800 TL2.584 TL(KDV Dahil)Marka Tescil Belgesi Sureti Ücreti780…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİTaraflar arasında görülen davada Tokat 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 10.10.2019 tarih ve 2017/210 E- 2019/251 K. sayılı kararın asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nce verilen 23.03.2020 tarih ve 2020/413 E- 2020/605 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup,…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/10/2015 tarih ve 2014/34-2015/181 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili; davalı adına TPE nezdinde tescilli …/… B sayılı incelemesiz patent belgesinin yeni olmadığını ve tekniğin bilinen durumunu aşmadığını ileri…

Read More

Telif Haklarının Özellikleri Telif haklarının tarihsel gelişimi, İlk ve Ortaçağ Dönemi, İmtiyazlar Dönemi, Türkiye’de Telif Haklarının Tarihsel Gelişimi, Ülkemizin Uluslararası Anlaşmalara Katılımına İlişkin Tarihsel Süreç başlıkları altında da bilgiler vermekteyiz incelemek için aşağıdaki bilgilerimizi okuyabilirsiniz. Telif Hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar.Telif hakları soyut niteliğe sahiptir. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir.Mutlak hak niteliğine sahiptir.…

Read More

Telif hakları, sanatsal (şiirler,romanlar, müzik çalışmaları, resimler ve sinema alanındaki çalışmalar gibi ) alanda yapılan eser ve keşifleri, yaratıcı eser sahiplerine (yazar, sanatçı, besteci, tasarımcı, vs.) belirli bir süre için yasayla tanınan manevi ve ekonomik haklardır. Bern Sözleşmesi (Edebiyat ve sanat alanında yapılan çalışmalar için koruma sağlayan) Telif hakları konusunu ele alan uluslararası bir sözleşmedir. İmza atan üye ülkelerdeki çalışmaların sahiplerinin telif haklarını kapsamaktadır, (Bern Birliğinin üyeleri). Aynı zamanda da kendi üyelerinin de telif haklarını kapsamaktadır. Mesela Belçika telif hakları kanunu, orjinalinin nerede geliştirildiği dikkate alınmaksızın, Belçika’da piyasaya sürülmüş veya basılmış herhangi bir çalışma için uygulanmaktadır. Eşit muameleyi sağlayabilmek için,…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ.Taraflar arasında görülen davada … …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 07/05/2015 tarih ve 2014/174-2015/375 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili; davalının müvekkili şirketin ortağı olduğunu, davalının müvekkili şirketin iştigal konusuna uygun sistem, yazılım ve patentlere sahip olduğunu ve müvekkili şirket kurulmadan önce 05/08/2010 tarihli protokol ile sahip olduğu lisans ve patentleri müvekkili şirkete vereceğini kabul ve…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23.10.2012 tarih ve 2011/278-2012/292 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati tedbir isteyen vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalının ürettiği kumaşın ve üretme yönteminin müvekkilinin patentini ihlal ettiğinin bilirkişi raporuyla belirlendiğini ileri sürerek 551 sayılı KHK’nin 151 ve 152. maddeleri uyarınca patentten doğan haklarına tecavüz fiillerinin…

Read More

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N Aİ S T İ N A F K A R A R I DOSYA NO: 2017/4528 EsasKARAR NO: 2019/379 İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ: 15/06/2017NUMARASI: 2015/179 E. – 2017/142 K. DAVANIN KONUSU: Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)KARAR TARİHİ: 25/02/2019 İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının incelemeli patent belgesi ile korumak istediği…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : (KAPATILAN) 2. FİKRÎ VETaraflar arasında görülen davada Bakırköy (Kapatılan) 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/05/2016 gün ve 2015/14 – 2016/78 sayılı kararı onayan Daire’nin 27/06/2018 gün ve 2016/11933 – 2018/4866 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkili adına TPMK nezdinde 35, 41, 43. sınıflarda 2012/41679 tescil nolu “Skyland + şekil” markasının davalı tarafından…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/09/2015 gün ve 2015/4 – 2015/273 sayılı kararı onayan Daire’nin 24/04/2017 gün ve 2015/14729 – 2017/2346 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin “NEXT” ibareli, 14, 18, 24 ve 25. sınıf emtiaları içeren, tanınmış markaların sahibi olduğunu,…

Read More